Felhívás partnerségi egyeztetésre

FELHÍVÁS
partnerségi egyeztetésre

Csabrendek nagyközség településrendezési eszközeinek eseti  módosítása a  Fekete kastélyt (Csabrendek 916/31 és 916/32 hrsz) érintően

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Csabrendek nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2018. (III.29.) határozatában döntött a Fekete Kastély (Csabrendek 916/31 és 916/32 hrsz.-ú telkek) területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosításáról és a változásra kijelölt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról a fejlesztés megvalósítása érdekében.

A tervezési folyamat célja a műemléki védelem alatt álló Fekete-kastély és a hozzá tartozó gazdasági épület telkeinek (916/31 és 916/32 hrsz) övezeti rendszerének, meglévő építészeti és térszervezési állapotának felülvizsgálata, amelynek során, a területen jelentkezett fejlesztési igény megvalósíthatóvá válik.

A változtatási szándék Csabrendek 2/2016. (I.28.) határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének és az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási Tervének módosításának szükségességével jár.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Kormányrendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a változtatással érintett területek a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek.

A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ szerint.

Az elkészült dokumentum megtekinthető a www.csabrendek.hu honlapon  vagy papíralapú dokumentum formátumban a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv, a szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Csabrendek nagyközség honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partneri adatlap kitöltésével.

A kitöltött adatlapokat kérjük elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre, vagy a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) megküldeni szíveskedjenek.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018. június 18.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy 2018. június 8. (péntek) 11 órakor lakossági fórumot tartunk (helye: 8474 Csabrendek, Árpád utca 4. Községháza tárgyaló) a fentiekben ismertetett témában.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

  1. az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
  2. Csabrendek nagyközség területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
  3. Csabrendek nagyközségben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  4. Csabrendek nagyközségben működő egyházak,
  5. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

Letölthető dokumentum:

  1. A Fekete kastélyra vonatkozó TSZT és HÉSZ eseti módosítása partnerségi egyeztetésre összeállított tervdokumentáció
  2. PARTNERI ADATLAP

Csabrendek, 2018. május 30.

Turcsi József polgármester

Kategória: Aktuális, Egyéb | A közvetlen link.