Pályázati felhívás

Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek                     a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek

szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
“A szociális igazgatásról és szociális ellátásról” szóló 1993. évi III. tv és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok összehangolva a Szakmai Programban leírtakkal.A feladatellátás Zalaszegvár község területén történik.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:
§         Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:
§         Helyismerettel való rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Pályázó személyi adatai, szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló okmány másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 4.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek címére történő megküldésével (8474 Csabrendek, Árpád utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 211/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Fenntartó Önkormányzatok honlapjain – 2016. június 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Csabrendek, 2016. június 9.