Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

Székhely:

Cím:                        8474 Csabrendek Templom tér 14.

Telefon:                  06-87 / 453-117

Vezető óvónő:        Vargáné Pálfi Mónika

Helyettes:               Csehné Varga Éva

Bemutatkozás:

Óvodánk a 3100 lelket számláló településen, viszonylag csendes, nyugodt környezetben helyezkedik el a templom tőszomszédságában. 1911 óta működik folyamatosan, a II. világháború idején hadikórházként funkcionált. Az épület rendszeres bővítéssel, – külső és belső felújítással – a kor igényeit követve áll a gyermekek rendelkezésére.
Az óvoda épület rekonstrukcióját a gyermeklétszám emelkedése indokolja, melyet pályázati támogatás segítségével tervezünk megvalósítani.

Intézményünk, a székhely község – Csabrendek -, valamint a Körjegyzőséghez tartozó települések – Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa Zalaszegvár – 3-7 éves gyermekeinek nevelés fejlesztését látja el, 5 gyermekcsoportban. 10 fős bölcsődei férőhelyünk lehetőséget teremt 2,5 évesek fogadására, szülői igényeknek megfelelően. A gyermekek egészséges személyiségfejlesztését 10 fő óvodapedagógus, és 5 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajka végzi.

A fenntartó önkormányzatok által biztosított költségvetés garantálja zavartalan működésünket, melyet sikeres pályázatokkal, valamint óvodai alapítványunk támogatásával egészítünk ki. Tárgyi feltételeinket az eszköznorma megvalósítása, a szülők segítőkészsége, valamint szponzoraink felajánlásai is javítják.

A csoportszobák berendezése – az óvónői kreativitásnak köszönhetően is – esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermekek ízlésvilágának alakulását.
Pedagógiai tevékenységünk alapja a Helyi Nevelési Program, mely lehetőséget biztosít lakókörnyezetünk sajátosságainak figyelembe vételére, valamint a partnerközpontú együttműködés megvalósítására. Alapdokumentumunk egyik fő célja a néphagyományőrzés, -helyi tájhagyományok, kultúrák népi kismesterségek bemutatásával, ünnepkörök, programok szervezésével. Valljuk, hogy pedagógiai gyakorlatunk csakis a családi nevelés elsődlegességét hangsúlyozva, azzal összhangban lehet eredményes. Fontosnak tartjuk a családokkal való kapcsolat erősítését, a szülők bevonását az óvoda életébe.
Nevelésfelfogásunkat meghatározza a hagyomány – és természet szeretet, valamint a család tisztelete. Valljuk, hogy a néphagyományőrző szellemben nevelkedett gyermekek alkotó kölcsönhatásban állnak a természettel. Környezetükért érzett felelősségük érzelmileg gazdagabbá, értelmileg fogékonyabbá teszi óvodásainkat, megalapozva – ezáltal is – a szülőföld iránti szeretet érzését.

„Szent kincs a gyermek teste, lelke,
Szeretni kell azt melegen,
És fölnevelni féltő gonddal,
Hogy tiszta, jó, erős legyen!”
(Szemlér Ferenc)

A nevelőtestület névsora

Óvodapedagógusok:

 • Menyhártné Tanai Edit Óvodavezető
 • Csehné Varga Éva Óvodavezető helyettes
 • Bódai Judit
 • Csehné Sipos Katalin
 • Görhes Ildikó
 • Horváth Józsefné
 • Ser Erzsébet
 • Varga Adrienn

Bölcsődei gondozó, gyógypedagógus:

 • Izmendi Dánielné

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők:

 • Bakosné Sedlák Csilla
 • Csemba józsefné
 • Csendes Lajosné
 • Csiszár Istvánné
 • Herczeg Sándorné

Alapellátáson túli szolgáltatás:

 • Hit és vallásoktatás
 • Játékos idegen nyelvi foglalkozás
  (szülői igényeknek megfelelően, fakultatív formában, heti egy alkalommal)

Gyermekcsoportjaink napirendje hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek (biológiai és pszichológiai) megteremtéséhez. Óvodásaink számára ezáltal is biztosított a változatos, gazdag tevékenység a mindennapokban.

A gyermeki élet hagyományos ünnepei óvodánkban:

 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Anyák napja
 • Nagycsoportosok búcsúztatása

Egyéb programjaink:

 • Kirándulások (gyermekcsoportok, valamint intézményi dolgozók számára)
 • Egészségnap
 • Színházlátogatás
 • Gyermeknap
 • Nyáresti koncert
 • Népi hagyományok ápolása (Pünkösdölés, Lucázás)
 • Intézményi dolgozók karácsonyvárása
 • Papírgyűjtés szervezése
 • Ruhagyűjtés (rászoruló gyermekek számára – „Kinőttem – Te belenőhetsz!”)

Óvoda-család közös rendezvényei

 • Alapítványi bál
 • Karácsonyi játszóház
 • Családi nap
  (szülői értekezletek, fogadó órák)

Alapítvány:
Nevelő-fejlesztő tevékenységünk megvalósítását – az önkormányzatok által biztosított – anyagi lehetőségeink mellett „Óvodás gyermekekért 2002” elnevezésű alapítványunk is segíti. (Számlaszáma: 18934779-1-19)

Alapítványunk célja:
Az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelése, játékok, tárgyi feltételek biztosítása
Nevelési feladataink színvonalasabb ellátása, feltételrendszerünk javítása
Egészséges óvódai környezet megteremtése