Meghívó a TOP-2.-1.-3.-15-VE1-2016-00037 projekt megvalósításához kapcsolódó szemléletformáló előadásra

Kategória: Aktuális, Egyéb, Meghívók | Meghívó a TOP-2.-1.-3.-15-VE1-2016-00037 projekt megvalósításához kapcsolódó szemléletformáló előadásra bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

56-os megemlékezés

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | 56-os megemlékezés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Haszonbérleti pályázati felhívás

Cabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró), székhelye: 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 6/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján nyilvános versenytárgyalás útján haszonbérletre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi földterületet:

Ssz. Település Fekvés Hrsz. Megnevezés Terület nagysága

(ha)

1. Csabrendek külterület 044/16 szántó 2.7615
A versenytárgyalással kapcsolatos tudnivalók:
 • Az eljárás tárgyát képező földrészletek haszonbérbe adására irányuló versenytárgyaláson az vehet részt, aki a mező- és erdőgazdasági földek fogalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 40. § (1) bekezdése alapján földműves, vagy mezőgazdasági termelőszervezet.
 • A pályázaton nyertes ajánlattevővel a haszonbérleti szerződés 2018. november 1-től 2023. augusztus 31-ig tartó időszakra kerül megkötésre.
 • Kiíró minden kártérítési igény nélkül a gazdálkodási év végére is felmondhatja a haszonbérleti szerződést, amennyiben településfejlesztési, egyéb települési érdekből  értékesíteni vagy más módon hasznosítani kívánja az ingatlant, és ezt a szándékát legalább tárgyév március 31. napjáig írásban közli a Haszonbérlővel.
 • A haszonbérleti díjat a gazdasági év végéig, azaz minden év augusztus 31-ig kell megfizetni.
 • A versenytárgyaláson az induló ár: 30.000 Ft/ha/év
 • A versenytárgyalás során a licitlépcső: 1 000 Ft/ha/év.
 • A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot.
 • A pályázati tárgyaláson eredményhirdetésre kerül sor.

A versenytárgyaláson való részvétel további feltétele:

 • Pályázó nyilatkozik arról, hogy elfogadja a pályázati felhívás mellékletét képező szerződés tervezetet.

Szerződéstervezet letölthető itt.

A versenytárgyaláson legkedvezőbb árajánlatot tevővel a Kiíró 3 napon belül haszonbérleti szerződést köt. A szerződés során a Földforgalmi törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

 A versenytárgyalás időpontja: 2018. október 12. (péntek) 10.00 óra

A versenytárgyalás helye: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.)

A versenytárgyalással kapcsolatos felvilágosítás a 87/453-167/27-es telefonszámon, vagy a kozos.hivatal@csabrendek.hu email címen kérhető.

                                               Turcsi József                                                                                                                         polgármester

Kategória: Egyéb | Haszonbérleti pályázati felhívás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
8474 Csabrendek, Árpád u. 4.
Telefon, fax: 87/453-167
e-mail: kozos.hivatal@csabrendek.hu

HIRDETMÉNY Bursa Hungarica Pályázat kiírásáról

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázatok beadási határideje: 2018. november 8.

 A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.csabrendek.hu honlapon, a pályázati kiírással kapcsolatban további információ kapható a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban.

A típusú pályázati kiírás

B típusú pályázati kiírás

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

(állami főépítészi eljárás)

Csabrendek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I.29) önkormányzati rendelet módosítása

Magasabb szintű jogszabályi előírásokkal való összhang megteremtése érdekében történő HÉSZ módosítás.

Közzététel: 2018. október 1.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a magasabb szintű jogszabályi előírásokkal való összhang megteremtése érdekében Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Csabrendek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I.29.)  rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatot érintő módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdés szerinti állami főépítészi eljárás keretén belül folytatja le.

Amennyiben a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdésében, továbbá Csabrendek nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 22/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint a mellékletként feltöltött dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban ezen közzététel megjelenésétől  számított 8 napon belül – azaz 2018. október 1-től  2018. október 9-ig – szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

 • a papír alapú írásos észrevételt a partnerségi adatlap Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) történő megküldésével, vagy
 • a partnerségi adatlap elektronikus úton történő megküldésével a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre.

 A településrendezési eszköz tervezetének dokumentációja

 Partnerségi adatlap

                                                                                                        Turcsi József                                                                                                                                              polgármester

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00009 A helyi identitás és kohézió erősítése – “Értéket őrzünk-Csabrendek” projekt bemutatása

Kategória: Aktuális, Egyéb, Meghívók | TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00009 A helyi identitás és kohézió erősítése – “Értéket őrzünk-Csabrendek” projekt bemutatása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egy kis mozgás…

 

   

Kategória: Aktuális, Egyéb, Meghívók | Egy kis mozgás… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Országos Könyvtári Napok

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Országos Könyvtári Napok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő lakóingatlan bérbeadására

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakóingatlan bérbeadására pályázatot ír ki:

 A bérbeadásra meghirdetett lakás címe: 8474 Csabrendek, Hunyadi u. 15.

Alapterülete: 42 m2

Komfortfokozata: összkomfortos

Fizetendő lakbér: 490 Ft/m2/hó  (20 580,- Ft/hó)

Bérleti szerződés időtartama: 2018. október 1-től 2019. szeptember 30-ig.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja és határideje:

Pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be:

 • aki Csabrendeken lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy
 • aki munkaviszonnyal rendelkezik Csabrendeken, és
 • akinek az önkormányzat, vagy az önkormányzattal kötött bérleti szerződéssel összefüggésben a közműszolgáltatók, vagy más felé nincs tartozása, és
 • Csabrendeken vagy 30 km-es körzetében nincs bármilyen beköltözhető lakás tulajdona, vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakás tulajdoni, illetve haszonélvezeti jogával nem rendelkezik.

Lakásbérletre az jogosult, aki, továbbá vele együtt közös háztartásban élő hozzátartozója fenti feltételeknek megfelel, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jelentősebb vagyona nincs, továbbá a családban az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft)  3,5-szeresét, egyedülállónál pedig az 5-szöröség nem haladja meg.

Az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából az Szt. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

A pályázatot az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani Turcsi József polgármester részére személyesen vagy postai úton a 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. címre.

A beérkezési határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati  adatlap átvehető az alábbi helyeken:

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) valamint letölthető a www.csabrendek.hu honlapról.

A pályázathoz mellékelni szükséges igazolások és okiratok:

 • Személyi igazolvány, lakcím kártya másolata
 • Mindenfajta jövedelem esetében az erről szóló keresetigazolásokat. (Egyéb jövedelem: családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, GYED, GYES, nyugdíj, gyermektartásdíj)

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Bővebb felvilágosítás kérhető a 06/87/453-167-es telefonszámon, vagy a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címen.

A pályázatokat Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el az ajánlattételi határidő lejártát követő soros testületi ülésen, 2018. szeptember 27-én.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthassa.

Pályázati adatlap letölthető itt.

Csabrendek, 2018. szeptember 12. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyéb | PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő lakóingatlan bérbeadására bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tájékoztatás téli rezsicsökkentés igénybe vételéről

  

Kategória: Aktuális, Egyéb | Tájékoztatás téli rezsicsökkentés igénybe vételéről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva