Tájékoztatás Településképi Arculati Kézikönyvről és településképi rendeletről

Tájékoztatás Településképi Arculati Kézikönyvről és településképi rendeletről

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata felhívja Csabrendek teljes lakosságának, valamint a város területén működő érdekképviseleti-, civil-, gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek figyelmét, hogy Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 175/2017. (XII.21.) számú határozatával elfogadta a település Településképi Arculati Kézikönyvét, illetve a „településkép védelméről” szóló 24/2017. (XII.27.) számú rendeletével megalkotta a település új településképi rendeletét.

A Településképi Arculati Kézikönyv meghatározza a településképi jellemzőket, az egyes önálló településkarakterbe tartozó településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti, tájépítészeti, zöldfelületi elemeket, jó példákat, irányt mutatva az építésekhez, környezetalakítási tevékenységekhez annak érdekében, hogy a minőségi természeti- és épített környezet fennmaradjon, sőt tovább fejlődjön.

A 2018. január 1-től hatályba lépett új településképi rendelet egységes szerkezetben tartalmazza a településkép alakítására, a helyi értékvédelemre, az információs elemek, reklámberendezések elhelyezésére vonatkozó szabályokat, valamint a településképi eljárások lefolytatásáról szóló rendelkezéseket.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előírások közvetlenül érintik a településünkön élő – építési tevékenységet végző, megbízóként szereplő – gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket!

Az elfogadott dokumentumok és a településképi eljárások során használandó formanyomtatványok megtalálhatók és letölthetők.

Letölthető dokumentumok:

Településképi Arculati Kézikönyv megtekinthető itt.  

Csabrendek Nagyközség településképének védelméről szóló 24_2017._XII._27. önkormányzati rendelet

Településképi bejelentés iránti kérelem nyomtatvány

Egyéb adatok, információk iránt érdeklődni lehet a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalnál munkaidőben a 87/453-167-es telefonon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben.

Turcsi József
polgármester

Kategória: Aktuális, Egyéb | Tájékoztatás Településképi Arculati Kézikönyvről és településképi rendeletről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felhívás partnerségi egyeztetésre

FELHÍVÁS

partnerségi egyeztetésre

Csabrendek nagyközség településrendezési eszközeinek eseti  módosítása a Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz-ú ingatlanokat érintően

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Csabrendek nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete 2.§-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2017. (X.25.) határozatában döntött a Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosításáról és 181/2017. (XII.21.) határozatában arról, hogy a változásra kijelölt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a fejlesztés megvalósítása érdekében.

A változtatási szándék Csabrendek 2/2016. (I.28.) határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének és az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási Tervének módosításának szükségességével jár.

Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz.-ú ingatlanai, melyek beépítésre nem szánt különleges sport (Kb-sp) területfelhasználási kategóriába (azon belül Kb-m, azaz

különleges beépítésre nem szánt motocross övezetbe) és Ev beépítésre nem szánt övezetbe soroltak. A tervezés célja a Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz.-ú ingatlanok (továbbiakban: fejlesztési/tervezési terület) övezeti rendszerének felülvizsgálata a meddőhányó kitermeléssel, illetve bányagödör hulladékhasznosítással történő feltöltésével, rekultivációjával kapcsolatos beruházás megalapozásául.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Kormányrendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a változtatással érintett területek a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek.

A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ szerint.

Az elkészült dokumentum megtekinthető elektronikusan, vagy papíralapú dokumentum formátumban a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv, a szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Csabrendek nagyközség honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partneri adatlap kitöltésével.

A kitöltött adatlapokat kérjük elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre, vagy a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) megküldeni szíveskedjenek.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018. január 18.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy 2018. január 10. (szerda) 11 órakor lakossági fórumot tartunk (helye: 8474 Csabrendek, Árpád utca 4. Községháza tárgyaló) a fentiekben ismertetett témában.

Letölthető dokumentum:

2372_Csabrendek_bányagödör_TÁRGYALÁSRA

PARTNERI ADATLAP

Csabrendek, 2018. január 2.

Turcsi József
polgármester

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Felhívás partnerségi egyeztetésre bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Áldott Ünnepeket!

        

Kategória: Aktuális, Egyéb, Meghívók | Áldott Ünnepeket! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Galamb- és kisállatkiállítás Csabrendeken

Kategória: Aktuális, Egyéb, Meghívók | Galamb- és kisállatkiállítás Csabrendeken bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Határozat szavazókörök módosításáról

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 1532-3/2017.  számú határozata a szavazókörök nevének és címének módosításáról az alábbiakban olvasható:

Határozat_szavazókörök nevének és címének módosítása.compressed

Kategória: Aktuális, Egyéb | Határozat szavazókörök módosításáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hirdetmény a Bursa Hungarica Pályázat eredményéről

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
         8474 Csabrendek, Árpád u. 4.
Telefon, fax: 87/453-167
e-mail: kozos.hivatal@csabrendek.hu

Ügyiratszám:1251 -27 /2017.

HIRDETMÉNY
Bursa Hungarica Pályázat eredményéről

 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében Csabrendek Nagyközség Önkormányzatához a pályázati kiírásban megjelölt határidőig 8 tanuló nyújtotta be pályázatát az „A” típusú pályázati kategóriában. A „B” típusú pályázati kategóriában pályázat nem érkezett.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. november 30-ai nyilvános ülésén azt a döntést hozta, hogy a pályázat keretében mind a 8 tanulót támogatásban részesíti.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata által nyújtott összesített havi támogatás a 8 tanuló vonatkozásában: 35.000 Ft.

Az Önkormányzat által megítélt egy főre eső átlagos havi támogatás mértéke: 4.375,- Ft

Csabrendek, 2017. december 04.

Turcsi József                                            Dr. Gutmayer Bernadett                    polgármester                                                         jegyző              

Kategória: Aktuális, Egyéb | Hirdetmény a Bursa Hungarica Pályázat eredményéről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Adventi rendezvények

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Adventi rendezvények bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Lakossági fórum

Településképi rendelet partnertségi egyeztetésre véglegesített

 A Településképi Arculati Kézikönyv az Önkormányzat menüpont alatt a Letölthető dokumentumokban található meg.

Kategória: Aktuális, Egyéb | Lakossági fórum bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szociális tűzifa igénylése

H i r d e t m é n y

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. november l-jén hatályba lépett Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

21/2017. (X.27.) Önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról.

 A természetbeni támogatás igénylésére szolgáló kérelem nyomtatványt a Közös Fenntartású Családsegítő és  Gyermekjóléti Szolgálatnál, valamint a Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet átvenni.

Kitöltéséhez a szolgálat munkatársaitól, valamint a hivatal szociális ügyintézőjétől segítséget lehet kérni.

A kérelmeket  2017. november 27-éig kérjük az Önkormányzati hivatalhoz benyújtani a  mielőbbi elbírálás  és  tűzifa mielőbbi házhozszállításának megszervezése  érdekében!

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt lakosságot, hogy a Belügyminiszter által kiadott pályázati kiírás , valamint a helyi rendelet értelmében a tűzifa elosztása során a következő jogosulti körbe tartozó háztartásokat kell előnyben részesíteni:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény + hátrányos helyzet)

az Szt., valamint a szociális rendelet szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, pénzbeli, vagy természetbeni települési támogatásra jogosult személy (foglalkoztatást helyettesítő, támogatás, ápolási díj, gondozási ápolási ellátás, helyi lakhatási támogatás) 

 – jövedelmi helyzet (a háztartásban élók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, (85.500,-Ft/hó), egyedülálló esetén az 500%-át ( 142.500,-Ft-ot)

 Kérjük továbbá, hogy aki környezetében rászoruló személyről, családról tud, szíveskedjen a Családsegítő Szolgálatnak, vagy a hivatal ügyintézőjének jelezni.

A kérelem nyomtatványa itt letölthető: Tűzifa kérelem

 

Turcsi József     sk                                                       Dr. Gutmayer Bernadett sk
polgármester                                                                            jegyző

Kategória: Aktuális, Egyéb | Szociális tűzifa igénylése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Márton-napi Bortúra

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Márton-napi Bortúra bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva