Egy kis mozgás…

 

   

Kategória: Aktuális, Egyéb, Meghívók | Egy kis mozgás… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Országos Könyvtári Napok

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Országos Könyvtári Napok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő lakóingatlan bérbeadására

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakóingatlan bérbeadására pályázatot ír ki:

 A bérbeadásra meghirdetett lakás címe: 8474 Csabrendek, Hunyadi u. 15.

Alapterülete: 42 m2

Komfortfokozata: összkomfortos

Fizetendő lakbér: 490 Ft/m2/hó  (20 580,- Ft/hó)

Bérleti szerződés időtartama: 2018. október 1-től 2019. szeptember 30-ig.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja és határideje:

Pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be:

 • aki Csabrendeken lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy
 • aki munkaviszonnyal rendelkezik Csabrendeken, és
 • akinek az önkormányzat, vagy az önkormányzattal kötött bérleti szerződéssel összefüggésben a közműszolgáltatók, vagy más felé nincs tartozása, és
 • Csabrendeken vagy 30 km-es körzetében nincs bármilyen beköltözhető lakás tulajdona, vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakás tulajdoni, illetve haszonélvezeti jogával nem rendelkezik.

Lakásbérletre az jogosult, aki, továbbá vele együtt közös háztartásban élő hozzátartozója fenti feltételeknek megfelel, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jelentősebb vagyona nincs, továbbá a családban az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft)  3,5-szeresét, egyedülállónál pedig az 5-szöröség nem haladja meg.

Az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából az Szt. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

A pályázatot az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani Turcsi József polgármester részére személyesen vagy postai úton a 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. címre.

A beérkezési határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati  adatlap átvehető az alábbi helyeken:

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) valamint letölthető a www.csabrendek.hu honlapról.

A pályázathoz mellékelni szükséges igazolások és okiratok:

 • Személyi igazolvány, lakcím kártya másolata
 • Mindenfajta jövedelem esetében az erről szóló keresetigazolásokat. (Egyéb jövedelem: családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, GYED, GYES, nyugdíj, gyermektartásdíj)

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Bővebb felvilágosítás kérhető a 06/87/453-167-es telefonszámon, vagy a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címen.

A pályázatokat Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el az ajánlattételi határidő lejártát követő soros testületi ülésen, 2018. szeptember 27-én.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthassa.

Pályázati adatlap letölthető itt.

Csabrendek, 2018. szeptember 12. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyéb | PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő lakóingatlan bérbeadására bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tájékoztatás téli rezsicsökkentés igénybe vételéről

  

Kategória: Aktuális, Egyéb | Tájékoztatás téli rezsicsökkentés igénybe vételéről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Falunap és Szüreti Vigasság

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Falunap és Szüreti Vigasság bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tájékoztatás helyi adók befizetéséhez

  

Kategória: Aktuális, Egyéb | Tájékoztatás helyi adók befizetéséhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata – „TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035 azonosítószámú, „A csabrendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás – Bontási jegyzőkönyv és felkért gazdasági szereplők adatainak a feltöltése

CSABRENDEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, mint ajánlatkérő által 2018. augusztus 10. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY HARMADIK RÉSZ 115. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN „TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „A CSABRENDEKI MESE-DOMB ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁSA” CÍMŰ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA” tárgyában indított NYÍLT ELJÁRÁS SZABÁLYAI SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE ÉS TÁRGYALÁS NÉLKÜLI, NEMZETI KÖZBESZERZÉSI eljárás

A Kbt. 115.§ (7) bekezdése ugyanis a következőképpen rendelkezik:

“Az ajánlatkérő köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban – az eljárás megindításával egyidejűleg – nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, majd – az ajánlatok bontását követően haladéktalanul – az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.”

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők (1)

18Bontási jegyzőkönyv

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Csabrendek Nagyközség Önkormányzata – „TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035 azonosítószámú, „A csabrendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás – Bontási jegyzőkönyv és felkért gazdasági szereplők adatainak a feltöltése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Augusztus 20-i ünnepi rendezvény

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Augusztus 20-i ünnepi rendezvény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szociális gondozó és ápoló álláspályázat

Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek
házi segítségnyújtás

szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok összehangolva a Szakmai Programban leírtakkal. Feladatellátás Csabrendek területén történik.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,
 • szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű helyismerettel való rendelkezés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó személyi adatai, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmány másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Beáta nyújt, a 06202393309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek címére történő megküldésével (8474 Csabrendek, Árpád utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.
 • vagy
 • Elektronikus úton Balázs Beáta részére a balazsbeata72@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Balázs Beáta, Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4..

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Csabrendek Önkormányzat honlapján

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória: Aktuális, Egyéb | Szociális gondozó és ápoló álláspályázat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Közbeszerzési dokumentáció

„TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035 azonosítószámú, „A csabrendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás

01Ajánlattételi felhívás – Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása

02Ajánlattételi dokumentáció – Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása

03Szerződéstervezet

04Iratminták

Műszaki dokumentáció:

Árazatlan FŐÖSSZESÍTŐ Csabrendek óvoda villamos – új épületrész Felújítás Összesítő Felújítás GÉPÉSZET _ÚJ_Koltsegvetes_csabrendek GÉPÉSZET FELÚJÍTÁS_Koltsegvetes_csabrendek_II_ bontott Napelem Parkoló_Udvar pületrész Új építés Összesítő Új építés

E-1 pinceszinti alaprajz E-2 Földszinti alaprajz E-2-1 új épület alarajz E-3 metszetek E-4 metszetek E-5 homlokzatok E-6 homlokzatok E-6-1 homlokzat E-7 Részletrajzok E-8 küső lépcső és rámpa részlet E-9 meglévő épületrész átalakítádsának részmetszete F-1 Felmérés pinceszinti alaprajz F-2 Felmérés földszinti alaprajz F-3 Felmérés metszetekF-4 Felmérési homlokzatokF-5 Felmérési homlokzatok MŰSZAKI LEÍRÁS

Óvoda jogerőre em. VEMKH Pápa
Építési engedély
 

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Közbeszerzési dokumentáció bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva