Falugondnoki pályázat

Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

“A szociális igazgatásról és szociális ellátásról” szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok összehangolva a Szakmai Programban leírtakkal.A feladat ellátás Veszprémgalsa község területén történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         8 Általános, falugondnoki alapképzettség,

         falugondnokként szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány,

         magyar állampolgárság

         gépjármű vezetői gyakorlat

         cselekvőképesség

         büntetlen előélet

         a pályázó nem áll ezen foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt

         adminisztratív tevékenységgel kapcsolatos ismeretek

         írásbeli pályázati anyag készítése

Elvárt kompetenciák:

         Kiváló szintű jogszabályismeret,

         Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség,

         Kiváló szintű empátiás készség,

         Kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

         akinek lakóhelye Veszprémgalsától közút igénybevételével 5 km-en belül van

         jó kommunikációs képesség, szociális érzékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         pályázó személyi adatai, szakmai önéletrajz, elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről

         iskolai végzettséget igazoló okmány másolata

         falugondnoki alapképzettség igazolását bizonyító okirat másolata

         érvényes gépjárművezetői engedély másolata

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. december 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (8474 Csabrendek, Árpád utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2013. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Fenntartó Önkormányzatok honlapjain – 2013. november 29.