PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő lakóingatlan bérbeadására

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakóingatlan bérbeadására pályázatot ír ki:

 A bérbeadásra meghirdetett lakás címe: 8474 Csabrendek, Hunyadi u. 15.

Alapterülete: 42 m2

Komfortfokozata: összkomfortos

Fizetendő lakbér: 490 Ft/m2/hó  (20 580,- Ft/hó)

Bérleti szerződés időtartama: 2018. október 1-től 2019. szeptember 30-ig.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja és határideje:

Pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be:

  • aki Csabrendeken lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy
  • aki munkaviszonnyal rendelkezik Csabrendeken, és
  • akinek az önkormányzat, vagy az önkormányzattal kötött bérleti szerződéssel összefüggésben a közműszolgáltatók, vagy más felé nincs tartozása, és
  • Csabrendeken vagy 30 km-es körzetében nincs bármilyen beköltözhető lakás tulajdona, vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozója lakás tulajdoni, illetve haszonélvezeti jogával nem rendelkezik.

Lakásbérletre az jogosult, aki, továbbá vele együtt közös háztartásban élő hozzátartozója fenti feltételeknek megfelel, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jelentősebb vagyona nincs, továbbá a családban az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft)  3,5-szeresét, egyedülállónál pedig az 5-szöröség nem haladja meg.

Az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából az Szt. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

A pályázatot az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani Turcsi József polgármester részére személyesen vagy postai úton a 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. címre.

A beérkezési határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati  adatlap átvehető az alábbi helyeken:

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) valamint letölthető a www.csabrendek.hu honlapról.

A pályázathoz mellékelni szükséges igazolások és okiratok:

  • Személyi igazolvány, lakcím kártya másolata
  • Mindenfajta jövedelem esetében az erről szóló keresetigazolásokat. (Egyéb jövedelem: családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, GYED, GYES, nyugdíj, gyermektartásdíj)

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Bővebb felvilágosítás kérhető a 06/87/453-167-es telefonszámon, vagy a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címen.

A pályázatokat Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el az ajánlattételi határidő lejártát követő soros testületi ülésen, 2018. szeptember 27-én.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthassa.

Pályázati adatlap letölthető itt.

Csabrendek, 2018. szeptember 12.

 

Turcsi József  sk.                                                                                                                                       polgármester

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.