Pályázati felhívás

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

                      a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. június 1- 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Templom tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-ában foglalt feladatok ellátása, valamint az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év – óvodapedagógus munkakörben szerzett – szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet: a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • “B” kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • a Mese-domb Óvoda és Bölcsőde fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 • a pályázó nyilatkozat arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a képviselő-testület nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turcsi József polgármester nyújt, a 06/20/9165303 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hiv/70-1/2019., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Turcsi József polgármester, Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat véleményezését követő első ülésén Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázó megbízásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • csabrendek.hu – 2019. március 25.
 • önkormányzati hirdetőtáblákon – 2019. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25. 16.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csabrendek.hu honlapon szerezhet.

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.