Haszonbérleti pályázati felhívás

Cabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró), székhelye: 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 6/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján nyilvános versenytárgyalás útján haszonbérletre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi földterületet:

Ssz. Település Fekvés Hrsz. Megnevezés Terület nagysága

(ha)

1. Csabrendek külterület 044/16 szántó 2.7615
A versenytárgyalással kapcsolatos tudnivalók:
  • Az eljárás tárgyát képező földrészletek haszonbérbe adására irányuló versenytárgyaláson az vehet részt, aki a mező- és erdőgazdasági földek fogalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 40. § (1) bekezdése alapján földműves, vagy mezőgazdasági termelőszervezet.
  • A pályázaton nyertes ajánlattevővel a haszonbérleti szerződés 2018. november 1-től 2023. augusztus 31-ig tartó időszakra kerül megkötésre.
  • Kiíró minden kártérítési igény nélkül a gazdálkodási év végére is felmondhatja a haszonbérleti szerződést, amennyiben településfejlesztési, egyéb települési érdekből  értékesíteni vagy más módon hasznosítani kívánja az ingatlant, és ezt a szándékát legalább tárgyév március 31. napjáig írásban közli a Haszonbérlővel.
  • A haszonbérleti díjat a gazdasági év végéig, azaz minden év augusztus 31-ig kell megfizetni.
  • A versenytárgyaláson az induló ár: 30.000 Ft/ha/év
  • A versenytárgyalás során a licitlépcső: 1 000 Ft/ha/év.
  • A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot.
  • A pályázati tárgyaláson eredményhirdetésre kerül sor.

A versenytárgyaláson való részvétel további feltétele:

  • Pályázó nyilatkozik arról, hogy elfogadja a pályázati felhívás mellékletét képező szerződés tervezetet.

Szerződéstervezet letölthető itt.

A versenytárgyaláson legkedvezőbb árajánlatot tevővel a Kiíró 3 napon belül haszonbérleti szerződést köt. A szerződés során a Földforgalmi törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

 A versenytárgyalás időpontja: 2018. október 12. (péntek) 10.00 óra

A versenytárgyalás helye: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.)

A versenytárgyalással kapcsolatos felvilágosítás a 87/453-167/27-es telefonszámon, vagy a kozos.hivatal@csabrendek.hu email címen kérhető.

                                               Turcsi József                                                                                                                         polgármester

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.